Algemene voorwaarden

 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door Groepspraktijk De Balansvogel voor akkoord ondertekend, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en beheersen zij de relatie tussen Groepspraktijk De Balansvogel en de cliënt.

 

2. Annulering van een sessie dient uiterlijk 24 uren voorafgaand aan de aanvang van de sessie te gebeuren.

 

Indien de cliënt de sessie binnen de 24 uren voorafgaand aan de aanvang van de sessie annuleert, dan is de cliënt Groepspraktijk De Balansvogel een bedrag van 100 % van de waarde van de voorziene sessie verschuldigd.

 

Indien de  cliënt zonder verwittiging op zijn of haar sessie afwezig is, dan is de cliënt Groepspraktijk een bedrag van 100 % van de waarde van de sessie verschuldigd.

 

Indien Groepspraktijk De Balansvogel zelf de sessie van de cliënt annuleert, kan de cliënt aanspraak maken op dezelfde vergoedingen en modaliteiten zoals hierboven uiteengezet.

 

De in dit artikel bepaalde vergoeding zal niet verschuldigd zijn in geval van overmacht, hetgeen aangetoond moet worden door diegene die zich daarop beroept.

 

3. Tenzij anders vermeld, zijn alle facturen te betalen te Groepspraktijk De Balansvogel, Pierre D’Hauwerstraat 18, 9600 Ronse.

 

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal een eerste, kosteloze herinnering verzonden worden aan de cliënt.

 

Bij gebrek aan betaling na de eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen, zal een tweede herinnering verzonden worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Vanaf dat ogenblik zal de verschuldigde hoofdsom verhoogd worden met de verwijlinteresten a rato van de interestvoet bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De cliënt is vanaf dat ogenblik tevens een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 20,-, evenwel zonder dat deze hoger kan zijn dan het door artikel XIX.4, lid 1, 2° Wetboek Economisch Recht (WER) bepaalde maximum, in welk geval desgevallend de bijkomende forfaitaire schadevergoeding automatisch zal verminderd worden tot het door artikel XIX.4, lid 1, 2° WER toegestane maximumbedrag.

 

In het geval Groepspraktijk De Balansvogel zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de cliënt recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 20,-, evenwel zonder dat deze hoger kan zijn dan het door artikel XIX.4, lid 1, 2° WER bepaalde maximum, in welk geval desgevallend de bijkomende forfaitaire schadevergoeding automatisch zal verminderd worden tot het door artikel XIX.4, lid 1, 2° WER toegestane maximumbedrag.

 

Voor elke aanmaning die na de eerste herinnering wordt verzonden door Groepspraktijk De Balansvogel wordt een administratieve kost van € 7,- gerekend.

 

4. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. De rechtbanken van arrondissement Oudenaarde zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden.