Een onderzoek naar autismespectrumstoornis (ASS) bij volwassenen kan noodzakelijk zijn wanneer er zorgen zijn over de sociale interactie, communicatie en/of gedragingen van de persoon in kwestie, en er aanwijzingen zijn dat deze aspecten mogelijk gerelateerd zijn aan autisme.

Een diagnostisch onderzoek naar een autismespectrumstoornis neemt steeds meerdere sessies in beslag waarbij de persoon in kwestie door verschillende psychologen getest en geobserveerd wordt. Het onderzoek bestaat uit verschillende fasen.

 

Stap 1: intakefase

Wij starten altijd met een verkennend intakegesprek waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de bezorgdheden en moeilijkheden die ervaren worden, alsook bij de ontwikkeling (van in de kindertijd tot nu). De hulpvragen worden in kaart gebracht en we gaan na welke onderzoeken eventueel reeds plaatsvonden. Op basis hiervan wordt een concreet voorstel gedaan van de volgende stappen en onderzoeken die nodig zijn om zo goed mogelijk een antwoord te kunnen bieden op de vragen die er zijn.
Dit intakegesprek duurt ongeveer 2 uur.

 

Stap 2: onderzoeksfase

We bouwen een zo ruim mogelijk beeld op van het functioneren van de persoon in verschillende contexten: werk, thuis, sociale contacten, testsituatie, … Ook de intellectuele mogelijkheden worden hierin meegenomen, alsook de ruimere executieve functies (zoals cognitieve flexibiliteit, abstract denken, plannen en organiseren, inhibitie,…). De sociaal-communicatieve vaardigheden worden in kaart gebracht.

 

Wij gebruiken hiervoor gestandaardiseerde instrumenten die zijn ontworpen om specifieke gedragskenmerken en symptomen van autisme te observeren, zoals sociale interactie, communicatie, verbeelding en stereotiepe gedragingen.

Wij beschikken o.a. over de ADOS, Design Fluency Test (D-KEFS), Complexe Figuur van Rey, 20 Questions (D-KEFS), Sociale Interpretatie Test (SIT),…

Daarnaast zijn er ook steeds verschillende vragenlijsten in te vullen door de persoon zelf en een informant zoals de partner, ouders, …

 

Volgende onderzoeken en instrumenten kunnen worden voorgesteld:

  • Intelligentieonderzoek
  • Onderzoek naar executieve functies (o.a. flexibiliteit, plannen, aandacht,…)
  • Sociaal-communicatief onderzoek
  • Sociaal-emotioneel belevingsonderzoek

Voor deze fase moet u 3 momenten van anderhalf uur (max. 2u) voorzien.

 

Stap 3: onderzoeksteam

Vervolgens worden alle testen gescoord, verwerkt en geïnterpreteerd. Alle testgegevens en observatiegegevens worden daarna besproken tijdens een intern overleg met alle betrokken onderzoekers waarbij alle resultaten verwerkt worden tot een samenhangend geheel. Er wordt een antwoord gezocht op de gestelde onderzoeksvragen.

 

Stap 4: adviesfase

Alle testresultaten, observatiegegevens en besluiten worden uitgebreid met u besproken en toegelicht tijdens een adviesgesprek.

Ten slotte ontvangt u ook een zeer uitgebreid verslag met alle testresultaten, observatiegegevens, besluit en adviezen.

Indien nodig verwijzen wij u verder door  in functie van eventuele diagnosestelling en/of verdere opvolging.

 

Na onderzoek is therapeutische begeleiding mogelijk indien nodig.