Een onderzoek naar autismespectrumstoornis (ASS) bij kinderen en jongeren kan aangewezen zijn als er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind met betrekking tot sociale interactie, communicatie en gedrag.

Een diagnostisch onderzoek naar een autismespectrumstoornis neemt steeds meerdere sessies in beslag waarbij het kind of de jongere door verschillende psychologen getest en geobserveerd wordt. Het onderzoek bestaat uit verschillende fasen.

 

Stap 1: intakefase

Wij starten hierbij altijd met een verkennend intakegesprek met de ouders om de precieze hulpvraag en de bezorgdheden in kaart te brengen, alsook na te gaan welke onderzoeken eventueel reeds plaatsvonden. Op basis hiervan wordt een concreet voorstel gedaan van de volgende stappen en onderzoeken die nodig zijn om zo goed mogelijk een antwoord te kunnen bieden op de vragen die er zijn.

 

Stap 2: onderzoeksfase

We bouwen een zo ruim mogelijk beeld op van het functioneren van het kind in verschillende contexten: school, thuis, sociale contacten, testsituatie, … Ook de intellectuele mogelijkheden worden hierin meegenomen, alsook de ruimere executieve functies (zoals cognitieve flexibiliteit, abstract denken, plannen en organiseren, inhibitie,…). De sociaal-communicatieve vaardigheden worden in kaart gebracht.

 

Wij gebruiken hiervoor gestandaardiseerde instrumenten die zijn ontworpen om specifieke gedragskenmerken en symptomen van autisme te observeren, zoals sociale interactie, communicatie, verbeelding en stereotiepe gedragingen.

Wij beschikken o.a. over de ADOS, Design Fluency Test (D-KEFS), Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test (SCVT), Complexe Figuur van Rey, 20 Questions (D-KEFS), Sociale Informatieverwerkingstest (SIVT), … De testen zijn steeds aangepast aan de leeftijd van het kind of de jongere.

Daarnaast worden er ook steeds verschillende vragenlijsten meegenomen in te vullen door de ouders en/of de school.

Ook een observatie op school of thuis behoort tot de mogelijkheden indien dit aangewezen is en een meerwaarde vormt.

 

Volgende onderzoeken en instrumenten kunnen worden voorgesteld:

  • Oudergesprek a.d.h.v. een gestructureerd diagnostisch interview: ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised)
  • Intelligentieonderzoek
  • Onderzoek naar executieve functies (o.a. flexibiliteit, plannen, aandacht,…)
  • Sociaal-communicatief onderzoek
  • Sociaal-emotioneel belevingsonderzoek
  • Klas- of thuisobservatie

Voor deze fase moet u 3 à 4 momenten van anderhalf uur (max. 2u) voorzien.

 

Stap 3: onderzoeksteam

Vervolgens worden alle testen gescoord, verwerkt en geïnterpreteerd. Alle testgegevens en observatiegegevens worden daarna besproken tijdens een intern overleg met alle betrokken onderzoekers waarbij alle resultaten verwerkt worden tot een samenhangend geheel. Er wordt een antwoord gezocht op de gestelde onderzoeksvragen.

 

Stap 4: adviesfase

Alle testresultaten, observatiegegevens en besluiten worden uitgebreid met u besproken en toegelicht tijdens een adviesgesprek. Dit gaat eerst met de ouders apart door (tenzij anders afgesproken). Er kan, indien gewenst, een apart gesprek plaatsvinden met het kind of de jongere, afgestemd op hun behoeften en vragen.

Ten slotte ontvangt u ook een zeer uitgebreid verslag met alle testresultaten, observatiegegevens, besluit en adviezen.

Indien nodig verwijzen wij u verder door  in functie van eventuele diagnosestelling en/of verdere opvolging.

 

Na onderzoek is therapeutische begeleiding mogelijk indien nodig.