Een IQ-test, of intelligentietest, is een gestandaardiseerde test die wordt gebruikt om het intellectuele vermogen of de intelligentie van een individu te meten.

Het doel van een IQ-test is om inzicht te krijgen in de cognitieve mogelijkheden en vaardigheden van een persoon, zoals (logisch) redeneren, probleemoplossend vermogen, ruimtelijk inzicht, verbale vaardigheden, (werk)geheugen,…

Een IQ-test bestaat ​​meestal uit verschillende subtesten met vragen en opdrachten die verschillende aspecten van intelligentie nagaan.

Er kan enkel een IQ-test worden afgenomen, bv. bij vermoeden van ontwikkelingsachterstand of om te bepalen of er sprake is van een cognitieve beperking, hoogbegaafdheid, … Bij leermoeilijkheden kan een IQ-test helpen bij het identificeren van cognitieve sterke en zwakke punten die van invloed kunnen zijn op het leren van het kind op school.

Bij een vraag naar een intelligentie-onderzoek in het kader van opstart logopedie is een aangepaste verslaggeving mogelijk (met aangepast tarief). U ontvangt dan een cijfermatig verslag met alle gegevens die nodig zijn voor de aanvraag van de logopedie, alsook de voornaamste observatiegegevens.

Daarnaast kan een IQ test afgenomen worden als onderdeel van een uitgebreide diagnostische evaluatie, bv. bij vermoedens zijn van een ontwikkelingsstoornis zoals autismespectrumstoornis (ASS) of aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD).

Wij gebruiken enkel gestandaardiseerde en erkende testen:

·        Peuters en kleuters (2 tot 6 jaar): WPPSI-IV-NL

·        Lagere school en jongeren tot 16 jaar: WPPSI-III-N

·        Volwassenen (vanaf 17 jaar): WAIS-IV-NL

Ook een non-verbaal intelligentie-onderzoek is mogelijk. Dit kan aangewezen zijn bij kinderen met ernstige taal- en spraakstoornissen, kinderen met gehoorproblemen, anderstalige kinderen of kinderen met communicatieproblemen.

·        2 – 7 jaar: SON-R-2-8

·        Vanaf 8 jaar: Raven’s 2 Progressive Matrices

Onderzoek gebeurt steeds op maat, in overleg met de cliënt en/of verwijzer, en in samenwerking met (de door u gekozen) kinderneurologen en kinderpsychiaters.

IQ-onderzoek in functie van logopedie:

·        1,5 uur

·        Cijfermatig verslag i.f.v. opstart logopedie

·        De belangrijkste observatiegegevens

·        IQ-afname + beknopt verslag: €140

·        Bespreking resultaten (optioneel): €60

Praktische informatie:

·        Aanvraag op eigen initiatief of doorverwijzing

·        De test vindt plaats in de voormiddag, om de invloed van vermoeidheid te beperken

·        Flexibele planning binnen de week

·        Attest ‘gewettigde afwezigheid’ wordt voorzien

Uitgebreid IQ-onderzoek:

·        2 uur

·        Uitgebreid verslag

·        Observatiegegevens per subtest

·        IQ-afname + uitgebreid verslag: €200

·        Bespreking resultaten (optioneel): €60/uur