Binnen onze werking is onze Privacy Policy van kracht.

 

Om goede zorg te verlenen, hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou deze informatie.

 

Privacy Policy

 

Groepspraktijk De Balansvogel, gevestigd in de Pierre D’Hauwerstraat 18 te 9600 Ronse in België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Website: https://www.debalansvogel.be
Adres: Pierre D’Hauwerstraat 18, 9600 Ronse (België)
Tel: 0497/15 54 57
E-mail: info@debalansvogel.be

Aurélie Bovyn is de Functionaris Gegevensbescherming van Groepspraktijk De Balansvogel. Zij is te bereiken via aurelie@debalansvogel.be

 

 

Welke gegevens verzamelen we over jou?

Groepspraktijk De Balansvogel verbindt er zich toe enkel die gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden, namelijk enkel gegevens die van belang zijn voor de therapeutische begeleiding en opvolging van de cliënt of diagnostische vraagstelling.

In het dossier worden volgende gegevens opgevraagd bij jou (o.a. via het aanmeldingsformulier) en bijgehouden:

 

– Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger): voor- en familienaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

– Mutualiteit

– Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)

– Gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de behandeling

– Gegevens over opleiding en vorming, schoolrapporten

– Relevante verslagen en attesten van derden

– Resultaten en verslagen van psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd in De Balansvogel of ergens anders

– Verslagen van gesprekken

– Verslagen van schooloverleg

– Tekeningen en creatieve werkstukken van de cliënt (of foto’s van)

– Briefwisseling en mailverkeer indien relevant voor de therapie of begeleiding

– Overige persoonsgegevens die je ons telefonisch en in correspondentie actief verstrekt, bijvoorbeeld via mail of door het aanmeldingsformulier in te vullen

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

 

– Geluids- of beeldopname in het kader van supervisie en intervisie, enkel mits voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd verwerkt zonder naam van de cliënt(en) te vermelden en binnen het kader van gedeeld beroepsgeheim.

 

Door akkoord te gaan met onze Privacy policy die inherent zijn aan de werking van de praktijk, verleent u aan de therapeuten de toestemming om deze gegevens aan u op te vragen, digitaal of schriftelijk op te slaan en te verwerken in uw persoonlijk dossier. Ouders die therapie of gesprekken volgen in het kader van de therapeutische begeleiding van hun kind geven hiermee tevens toestemming om de gegevens van hun minderjarige kind op te slaan en te verwerken. Enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor het begeleidingsproces worden opgevraagd.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debalansvogel.be en dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Ons hoofddoel is om je kwalitatieve zorg te kunnen bieden in het kader van een diagnostische of therapeutische vraagstelling of traject. Daarnaast verzamelt en verwerkt Groepspraktijk De Balansvogel jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

–          Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

–          Om je betaling af te handelen

–          Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Groepspraktijk De Balansvogel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wetgeving verplicht ons bepaalde gegevens bij te houden voor een periode van 30 jaar. Wij hanteren dan ook een bewaartermijn van minstens 30 jaar voor wettelijk verplichte gegevens en bewaren andere gegevens tot tien jaar na het beëindigen van het begeleidingsproces. Bij een heraanmelding binnen deze periode zal uw dossier opnieuw geopend worden in samenspraak met u.

 

 

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

De gegevens vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …). Dit gebeurt steeds na voorafgaand overleg met jou en met jouw toestemming. Verder delen wij deze gegevens ook met derden om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Praktijk De Balansvogel verkoopt de gegevens niet aan derden.

 

 

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als cliënt kan u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van u bewaren.

 

Zo heb u recht op inzage in uw dossier en op een kopie hiervan. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de behandelende therapeut. Werkaantekeningen en persoonlijke notities van de therapeut vallen niet onder het inzagerecht van de cliënt of de opdrachtgever, hetzelfde geldt voor eventuele nota’s gemaakt door deelnemers aan intervisie- of supervisiezittingen.

 

U hebt tevens het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens uit uw dossier te verbeteren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groepspraktijk De Balansvogel.

 

Indien u een bezwaar hebt op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groepspraktijk De Balansvogel dan kan u een mail sturen naar info@debalansvogel.be.

Groepspraktijk De Balansvogel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens/persoonsgegevens

 

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Groepspraktijk De Balansvogel neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw papieren dossier wordt in de praktijk in een gesloten kast bewaard. Uw identificatiegegevens worden bijgehouden op een beveiligde server waartoe enkel de therapeuten van Groepspraktijk De Balansvogel toegang hebben. Verslagen worden via deze beveiligde server enkel gedeeld met de betrokken therapeuten.

 

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@debalansvogel.be

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van uw gegevens in het patiëntendossier is uw behandelende therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de groepspraktijk.

 

Groepspraktijk De Balansvogel is in geen geval verantwoordelijk voor het verzamelen en bewaren van gegevens.